پارک علم و فناوری استان مرکزی

آخرین اخبار
آرشیو خبرها
هسته‌های فناور پذیرش شده
1
شرکت‌های مستقر در مراکز رشد
1
شرکت‌های مستقر در پارک
1
شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر
1
کل شرکت‌ها و هسته‌های فناور
1